Algemene voorwaarden fysiotherapie 2020

Onderstaande voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut van Body & Performance.  De patiënten van Body & Performance (B&P Health) verklaren zich automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Klachtenregeling
De fysiotherapeut legt voorafgaand aan uw behandeling zijn werkwijze aan u uit. Als u om welke reden dan ook bezwaar heeft tegen uw behandeling, dan dient u dit onmiddellijk aan te geven. Als er situaties ontstaan die niet door u gewenst zijn, zal in overleg met u een oplossing gevonden worden. De met u besproken onderwerpen blijven vertrouwelijk en zullen niet zonder uw toestemming met derden besproken worden. Indien u van mening bent dat wij niet op de juiste manier met u omgaan, dan kun u dit via onze geldende klachtenregeling kenbaar maken. De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen.  Indien er niet tot een oplossing kan worden gekomen, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het KNGF (zie folder in de praktijk). De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

Behandeling
De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven. 
Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelend therapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden. 


De behandeling vindt plaats in een aparte ruimte waarin alleen de therapeut en de patiënt aanwezig zijn; of er wordt geoefend in de trainingszaal van Mi-Fit. In de trainingszaal kunnen Personal trainers met zijn/haar klant(en) aanwezig zijn. 

Neem elke afspraak een handdoek mee als u in de behandelkamer behandeld zult worden, of een handdoek voor in de oefenzaal.  In de oefenzaal wordt u tevens verzocht passende kleding en schone (sport-) schoenen te dragen. 

Indien u verhinderd bent, verzoeken wij u vriendelijk uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren te annuleren. Wanneer u uw afspraak binnen 24 uur annuleert, behouden wij ons het recht om deze afspraak aan u in rekening te brengen.

Betaling
Wij adviseren u om vooraf uit te zoeken of uw behandeling door de verzekeraar vergoed wordt. Wij sturen de declaratie van de behandeling rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben. Wanneer achteraf blijkt dat de patiënt niet verzekerd is, of meer behandelingen (nodig) heeft gehad dan door zijn/haar aanvullende verzekering vergoed wordt, krijgt de patiënt alsnog een factuur van de door verzekeraar niet vergoede behandeling. De patiënt is onder alle omstandigheden zelf verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan u, of namens u verleende diensten.De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.. Blijft betaling achterwegen dan verkeert u in verzuim met ingang vanaf de eerste dag na de vervaldatum. Zodra u in verzuim verkeert, zijn wij gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom, of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien u in verzuim verkeert, zijn wij gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen in dat geval voor rekening van de patiënt.

Huisregels
Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen. Body & Performance behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag uitten te verwijderen uit het pand. 
 
Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Privacy reglement
Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uit voeren, wordt een registratie van de medische en administratieve gegevens bij gehouden. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze gegevens om. 

Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. 
Nadat de patiënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd, zodat alleen een beperkte groep mensen de gegevens kan in zien. 
Indien u van mening bent dat Body & Performance niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de fysiotherapeut of  klachtenregeling kenbaar maken.

Algemene voorwaarden training 2020

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de cliënt(e) zich direct of indirect heeft aangemeld bij B & P Health voor het volgen van Personal Training, Performance training, Buddy training of online coaching

Artikel 2 – Aanmelding, inschrijving en plaatsing

Een Intakeformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld in de online omgeving voorafgaand aan de intake. Naar aanleiding van de inhoud van het intakeformulier kan een cliënt(e), zonder opgaaf van reden worden geweigerd. Veranderingen betreffende u persoonsgegevens dient u per omgaande aan B & P Health door te geven.

Artikel 3 – Facturering

Het aantal trainingen dat gedurende een maand is doorlopen, wordt maandelijks achteraf in rekening gebracht volgens de samenwerkingsovereenkomst welke is aangegaan. De betaling dient contant of per overschrijving te worden voldaan, binnen 14 dagen na factureringsdatum. Op de diensten van B & P Health is het BTW 9%-tarief (trainingen), 21 %-tarief(coaching) van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is B & P Health gerechtigd de prijzen te verhogen. De cliënt(e) heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

Artikel 4- opzeggen

Samenwerkingsovereenkomsten worden getekend voor onbepaalde tijd per kalendermaand. Door 1 kalendermaand  van te voren per email info@bodyandperformance.nldoor te geven dat u geen personal training meer wil volgen zal de samenwerkingsovereenkomst worden ontbonden. U zal een ontvangstbevestiging ontvangen. 

Voorbeeld: Per oktober wilt u stoppen met het volgen van trainingen. Geef voor 1 September  door dat u het samenwerkingscontract wil ontbinden. 

Artikel 4.1 Samenwerkingscontract aanpassen

Als u graag wil blijven trainen, maar van meerdere sessies per week, naar bijvoorbeeld 1 keer per week personal training wilt veranderen. Kunt u doen door 14 dagen voor aanvang van de nieuwe maand schriftelijk aanvragen door te mailen naar info@bodyandperformance.nl 

U ontvangt een ontvangstbevestiging en een nieuw samenwerkingscontract zal worden opgesteld naar uw wensen. 

Artikel 5 – Trainingsprogramma
Op B & P Health rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de cliënt(e) gedurende de activiteit. B & P Health voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat B & P Health niet instaat voor het succes en wel slagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de cliënt(e) gestelde doel.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

1. B & P Health is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de cliënt(e) en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

2. B & P Health is niet aansprakelijk wanneer de cliënt(e) op enigerlei andere wijze (lichamelijk of geestelijk) schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies.

3. B & P Health is niet aansprakelijk wanneer de cliënt(e) op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier en ondertekende gezondheidsverklaring. B & P Health is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

Artikel 7 – Ontbinding, annulering en afmelding

B & P Health werkt altijd op afspraak welke in samenspraak wordt overeengekomen. Afmelden kan tot 24 uur voor het overeengekomen tijdstip van de desbetreffende training afspraak. De training afspraak kan op een ander nader overeen te komen tijdstip worden ingehaald, waarbij er maximaal 1 training per maand kan worden ingehaald in de volgende kalendermaand. 

 

Wanneer de cliënt(e) zich voor een training afspraak of een deel daarvan, niet afmeldt binnen het etmaal voor het overeengekomen tijdstip kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

 

Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de cliënt(e) is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 15 kilometer van de locaties Jenergy (Oegstgeest) of Luckygym (Leiden). Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden ingeleverd bij B & P Health.

Artikel 8 Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen . B & P Health is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Bij ziekte van de trainer wordt voor de cliënt(e) een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Vakanties van de  trainer worden ruim van tevoren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de trainer op vakantie is of er wordt met uw goedkeuring gezorgd voor een vervangende trainer. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. 

Mits 14 dagen van tevoren aangegeven worden er geen kosten in rekening gebracht als de cliënt(e) met vakantie gaat of voor zijn of haar werk niet aanwezig kan zijn voor de trainingen.

Artikel 9 Gezondheid

De cliënt(e) verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de  trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de cliënt(e) zich ertoe alvorens de overeenkomst met B & P Health aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de cliënt(e) tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan B & P Health.

 Artikel 10 – Gedragsregels bij deelname aan de training
Zonder onze voorafgaande toestemming mogen trainingsafspraken of een onderdeel van de trainingsafspraken niet worden gevolgd door anderen dan degene die zich bij B & P Health heeft ingeschreven voor desbetreffende afspraken. De cliënt(e) zal steeds tijdig voor aanvang van de trainingsafspraak aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van de  trainer opvolgen. De cliënt(e) zal zich houden aan de zo nodig, door B & P Health te geven hygiëne, kleding – en schoeisel voorschriften.

Artikel 11 – Geschillen en toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen B & P Health en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen B & P Health en een wederpartij, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste instantie worden beslecht door de rechter bevoegd in de vestigingsplaats van B & P Health. Dit beding laat onverlet de bevoegdheid van B & P Health om het geding aanhangig te maken bij de rechter die volgens de toepasselijke normale competentieregels bevoegd is.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid

B & P Health is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de cliënt(e). De persoonlijke gegevens van de cliënt(e) zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van B & P Health gebruikt. Voor meer informatie zie de privacy policy in uw online omgeving.

Artikel 13 Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de cliënt(e) zich de rechten en bevoegdheden voor die de cliënt(e) toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door B & P Health voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van B & P Health. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van B & P Health. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van B & P Health zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door B & P Health ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de cliënt(e) verstrekte stukken mogen niet door B & P Health zonder voorafgaande toestemming van de cliënt(e) openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de cliënt(e).

Klachtenregeling